Menu
Your Cart

KVKK Başvuru Formu EN

  

1.        Başvuru Hakkınıza İlişkin Genel Bilgilendirme:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahibi olarak Ağaoğlu Tıbbi Sağlık Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne (“Şirket”) başvurarak aşağıda yer verilen taleplerde bulunabilirsiniz:

(1) Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek

(2) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,

(3)Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

(4) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek,

(5) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,

(6) 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,

(7) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

(8) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

 

2.      Başvuru Yöntemi:

Yukarıda belirtilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, kanunun 13. Maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesi gereğince yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza ya da önceden bize bildirmiş olduğunuz e-posta adresinizi kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız kanunun 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız ilgili kanunun 13. Maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan size ulaştırılacaktır.

 

Yazılı Başvuru                    : Organize San. Böl. 104. Cd. No:219         Merkez/UŞAK

KEP yoluyla Başvuru         : agaoglutibbisaglik@hs01.kep.tr

E-posta ile Başvuru                       : kvkk@albanltd.com          

 

3.      Kimlik ve İletişim Bilgileri:

Sizinle iletişime geçebilmemiz için ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz için aşağıdaki alanları doldurunuz.

Captcha